فایلهای صوتی مناجات خوانی شبهای مبارک رمضان با نوای گرم مداح اهل بیت کربلایی عباس علی زراعتی

چشم برخوار: فایلهای صوتی مناجات خوانی شب های مبارک رمضان در هیئت فاطمیون دولت آباد با نوای گرم مداح اهل بیت کربلایی عباس علی زراعتی تقدیم می گردد.

1..دانلود مناجات خوانی شب اول

2..دانلود مناجات خوانی شب دوم

3..دانلود مناجات خوانی شب سوم 

4..دانلود مناجات خوانی شب چهارم

5..دانلود مناجات خوانی شب پنجم

6..دانلود مناجات خوانی شب ششم

7..دانلود مناجات خوانی شب هفتم

8..دانلود مناجات خوانی شب هشتم

10..دانلود مناجات خوانی شب دهم

..دانلود مناجات خوانی شب یازدهم

..دانلود مناجات خوانی شب دوازدهم-دعای مجیر

..دانلود مناجات خوانی شب سیزدهم-دعای مجیر

…دانلود مناجات خوانی شب چهاردهم -دعای عدیله

..دانلود دعای جوشن کبیر احیای شب نوزدهم

..دانلود مراسم احیای شب نوزدهم

دانلود مناجات خوانی شب نوزدهم -مناجات امیرالمومنین در مسجد کوفه

..دانلود مراسم احیای شب نوزدهم-امام زاده محمود


دانلود مناجات خوانی شب نوزدهم –مناجات امیرالمومنین در مسجد کوفه


..دانلود مراسم احیای شب بیست و یکم–امام زاده محمود


..دانلود مناجات خوانی شام بیست و یکم  –مناجات امیرالمومنین در مسجد کوفه


..دانلود مراسم احیای شب بیست و سوم-امام زاده محمود


..دانلود مناجات خوانی شام بیست و سوم –دعای ابو حمزه ثمالی


..دانلود مناجات خوانی شب بیست و چهارم –دعای ابو حمزه ثمالی


..دانلود مناجات خوانی شب بیست و ششم –دعای ابو حمزه ثمالی