سهیلا جورکش، قربانی اسید پاشی اصفهان به امریکا اعزام شده تا برای بدست آوردن بینایی چشم چپ خود تحت عمل جراحی قرار بگیرد.

به گزارش چشم برخوار، سهیلا جورکش، یکی از قربانیاناسید پاشی اصفهان به امریکا اعزام شده تا برای بدست آوردن بینایی چشم چپ خود تحت یک  عمل جراحی نادر قرار بگیرد.

گفتنی است این عمل آخرین شانس جورکش است و برای اولین بار در دنیا انجام می‌شود، او ازهموطنان درخواست کرد تا برایش دعا کنند.