10 نماینده مجلس در نامه ای به هیئت رئیسه مجلس به دلیل استنکاف تامین اجتماعی از اجرای قانون متصدیان مشاغل عملیاتی آتش نشانی خواستار ارجاع پرونده تخلف از قانون این سازمان به قوه قضائیه شدند.

به گزارش چشم برخوار؛10 نماینده مجلس در نامه ای به هیئت رئیسه مجلس به دلیل استنکاف تامین اجتماعی از اجرای قانون متصدیان مشاغل عملیاتی آتش نشانی خواستار ارجاع پرونده تخلف از قانون این سازمان به قوه قضائیه شدند.

حسنعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر، برخوار و میمه، رسول خضری نماینده پیرانشهر، سید محمد جواد ابطحی نماینده خمینی شهر، حسن کامران نماینده اصفهان، احمد صفری نماینده کرمانشاه، سید قاسم جاسمی نماینده کرمانشاه، عباس گودرزی نماینده بروجرد، ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف آباد، صدیف بدری نماینده اردبیل و علی رحمانی نماینده سلسله و دلفان 10 نماینده ای هستند که در نامه ای به هیئت رئیسه مجلس تاکید کردند که سازمان تامین اجتماعی از اجرای کامل و صحیح قانون تامین اجتماعی در خصوص متصدیان مشاغل عملیاتی آتش نشانی استنکاف می کند.

این نمایندگان خواستار اعمال ماده 234 آئین نامه داخلی مجلس در این زمینه شدند.

هیئت رئیسه مجلس هم این نامه را به کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع داده است.

طبق این ماده ﻫﺮﮔﺎه ﺣﺪاﻗﻞ 10 ﻧﻔﺮ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن و ﯾﺎ ﻫﺮﮐﺪام از ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﻬﺎ، ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ شئوﻧﺎت و ﻧﻘﺾ ﯾﺎ اﺳﺘﻨﮑﺎف از اﺟﺮاء ﻗـﺎﻧﻮن ﯾﺎ اﺟﺮاء ﻧﺎﻗﺺ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮﺳﻂ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر و ﯾﺎ وزﯾﺮ و ﯾﺎ ﻣﺴﺆوﻟﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﻧﺎن را اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ، ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﯿﺄت رﺋﯿﺴﻪ ﺟﻬﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ذي رﺑﻂ ارﺟﺎع ﻣﯽ ﮔﺮدد.

ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﻣﺪت 10 روز ﻣﻮﺿﻮع را رﺳﯿﺪﮔﯽ و درﺻﻮرت وارد ﺑﻮدن ﺑﺎ اﻇﻬـﺎرﻧﻈﺮ ﺻـﺮﯾﺢ، ﮔـﺰارش ﺧـﻮد را از ﻃﺮﯾـﻖ ﻫﯿﺄت رﺋﯿﺴﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ.

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮔﺰارش ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﻬﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻗـﻮه ﻗﻀـﺎﺋﯿﻪ و ﺳـﺎﯾﺮ ارﺳـﺎل ﻣ ﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺧﺎرج از ﻧﻮﺑﺖ و ﺑﺪون ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت دادرﺳﯽ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

متن نامه بدین شرح است؛

استنکاف تامین اجتماعی از اجرای قانون آتش نشانی/ تقاضا برای اعمال ماده 234 در مجلس