فرماندهی انتظامی شهرستان برخوار در نظر دارد از بین برادران واجد شرایط در مقطع درجه داری با انجام مراحل گزینش، استخدام و جذب انجام دهد.

به گزارش چشم برخوار؛فرماندهی انتظامی شهرستان برخوار در نظر دارد از بین برادران واجد شرایط در مقطع درجه داری با انجام مراحل گزینش، استخدام و جذب انجام دهد.

برای کسب اطلاعات، گزینش و استخدام به ستاد فرماندهی انتظامی شهرستان برخوار معاونت اداری مالی واقع در شهر دولت آباد بلوار معلم روبروی دانشگاه پیام نور مراجعه کنید.
شماره تلفن ۰۳۱۴۵۸۴۵۰۰۶ است.