رحله ی دوم طرح کنترل و پیشگیری بیماری سالک با همکاری شبکه بهداشت و درمان شهرستان با تعامل و همکاری قرارگاه بسیج سازندگی ناحیه برخوار در سطح شهرستان اجرا شد.

به گزارش چشم برخوار؛  مرحله ی دوم طرح کنترل و پیشگیری بیماری سالک با همکاری شبکه بهداشت و درمان شهرستان با تعامل و همکاری قرارگاه بسیج سازندگی ناحیه برخوار در سطح شهرستان اجرا شد.