عبداله بنهری فرماندار برخوار در قالب طرح کارگروه رفع موانع تولید از کارخانه چینی اصفهان در منطقه صنعتی دولت آباد بازدید کرد.

به گزارش چشم برخوار؛ عبداله بنهری فرماندار برخوار به همراه رئیس اداره کار و هاشم زاده معاون امنیتی فرمانداری با حضور در کارخانه چینی اصفهان در منطقه صنعتی دولت آباد از نزدیک در جریان روند فعالیت و خط تولید این کارخانه قرار گرفت.

ابتدا مهندس جهانبانی مدیر عامل کارخانه چینی اصفهان به ارائه گزارشی جامع از آخرین وضعیت کارخانه ، وضعیت تولید ، صادرات، …. اقدام نموده و در ادامه فرماندار برخوار از مرحله آماده سازی پیش تولید تا مرحله نهایی محصولات این کارخانه بازدید میدانی به عمل آورد.