لطفا به مردم خدمت کنید,اگر وظایفتان را در قبال این مردم که شما را روی کار آورده اندانجام دادید هم مردم شاد خواهند بودهم افسرده نخواهندشد هم خود را نخواهند کشت

به گزارش چشم برخوار، شهرکمشچه بعدازاین که چندماه بدون شهردار اداره می شد سرانجام یک شهردار به خود دید که پیش از ورودش به شهر حواشی اون واردشهرشدکه از آن حواشی می گذریم.چندماه از روی کارآمدن شهردار جدید نگذشته بود که با تز شادکردن مردم اعلام کردندقصد داریم تا پایان تابستان هرجمعه یک جنگ شادی در پارک شهرداری برگزارکنیم.

اولین جنگ شادی آقای شهردار بواسطه داغدارشدن یکی ازخانواده های هم شهری برگزارنشدواعلام شد جهت همدردی باخانواده داغداراین هفته جنگ برگزارنمیشه.همان موقع خیلی از دوستان این سوآل براشون پیش اومدکه مگه شهردارمی خوادچه کنه که بخاطر عزاداربودن یک خانواده اون رو عقب انداخته؟چراکه در همون ایام عزاداری اون خانواده جشن های دهه کرامت ومیلادامام رضاعلیه السلام برگزارشده بود وهیچ کس هم احساس نکرده بود که حرمت خانواده داغدارشکسته شده .گذشت تا جمعه شب 28تیر98جنگ شادی شهرداربرگزارشدواونجا بود که راز تاخیر یک هفته ای برنامه رو فهمیدیم.در بدو ورودبه پارک کوثر شهرداری کمشچه,صدای موسیقی زنده ومجری زن منو به تعجب واداشت.باورم نمیشدکه قراره برای اولین باردرشهرما یه مجری زن جشن شهرداری رو اجراکنه.حضورم داخل پارک همزمان شدبا سلام علیک خانم مجری با بچه ها که معصومانه جلوی جایگاه نشسته بودن.ویواش یواش همراه سلام علیک مجری موسیقی هم وارد شد وشدآنچه باورش نمیکردم.بله خانم مجری به مدت حدود30ثانیه یک خوانندگی کامل رو در غالب سلام به بچه ها اجرا کرد…اون شب درکمال بهت وحیرت من و همه مردم وبا موسیقی های لهوو لعب والفاظ رکیک وشوخی های زشت در حضور مردوزن به پایان رسید.ازهمان شب زمزمه های مردم دراعتراض به این نوع حرمت شکنی ها شروع شدومنجر به تهیه چندده امضاازمردم شریف شهرکمشچه دراعتراض به این برنامه گردیدوامام جمعه موقت شهرحجه الاسلام نادی راسا جهت جلوگیری ازتکرار این برنامه راهی دفتر این مسئول واون مسئول شدند.تقریبا تمام مدیران بخش وشهرستان پس از مشاهده فیلم مراسم باادامه اون مخالفت کردند.اعتراض ها باعث برگزاری جلسه ای درشهرداری کمشچه با حضور روحانیت شهرشدومصوب شد جهت ادامه برنامه از روحانیون خوش ذوقی که جشن های مذهبی رو با طراوت وبدون ورود محرمات برگزارمیکننداستفاده بشه وقرارداد گروه  قبلی(آویژه)لغوبشه.
اما ادامه داستان چیز دیگری غیرازاون چیزی بودکه در جلسه شهرداری تصویب شده بود.به عبارتی جناب شهردارتازه,از عنوان روحانیت شهر برای تایید ادامه حرمت شکنی سوءاستفاده کرد.
جمعه دوم یعنی4مرداد98که مصادف با روز شهادت امام رضا علیه السلام (به روایتی)هم بودوهمه اعتراض ها وحتی شهادت امام رضا علیه السلام هم نتونسته بودشهردارشادی دوست مارو ازماموریت منصرف کنه,دومین جنگ شهرداری برگزارشد.ازهمه آنچه شهردارمتعهدبه رعایت اون شده بودیکی حذف مجری زن بود ودیگری حضور یک روحانی به برنامه.درواقع آقای شهردارگروه آویژه رو لغوقراردادنکردبلکه تمام برنامه هاشون باقوت برگزارشد با این تفاوت که همان حرمت شکنی ها نه توسط مجری زن بلکه توسط مجری مرد ادامه یافت.البته اجرای برنامه توسط روحانی هم بود که باتوجه به این که هیچ برنامه ای از گروه آویژه کم نشده بود,روحانی دعوت شده و گروهش برنامه هاشون رو با عجله و دستپاچگی وبا حذف برخی آیتم ها اجراکردندوسریع رفتند.الحق هم مردم هم بچه ها ارتباط خوبی با برنامه روحانی برقرارکردند.ناگفته نمونه تلاوت قرآن و سرود جمهوری اسلامی وصلوات خاصه امام رضا هم به برنامه اضافه شده بود.اما با پایان کار گروه مجری روحانی,برنامه وارد فاز اصلی خودش شدونوازنده ارگ زد و زد وزد.استفاده از موسیقی های لوس آنجلسی و غبر مجاز که یواش یواش داشت حرکات موزون روهم به مجلس اضافه می کرد ,دیگه تا آخر برنامه ادامه داشت.درواقع شهرداری وشورای شهر اون شب دو جنگ برگزارکردن.یکی برای قشر دیندارویکی هم برای قشرمقابل.شهردارمادرواقع خواست یه زرنگی هم بکنه و این طور القا کنه ک کسانی که با ولنگاری های فرهنگی مخالف بودن مردم نیستند و مردم خیلی هم موافق این طور برنامه ها هستن.برای این کار مجری گفت امشب می خوام یه نظرسنجی هم بکنم…هرکس با ادامه این جشن ها در طول سال موافقه دست بزنه…که خب بچه کوچولوها همه کف زدن.بعدهم گفت هرکی با ادامه این برنامه ها مخالفه دست بزنه که کسی دست نزد.
این همه داستان غم انگیزی قود که متاسفانه با هدر رفت بیت المال و بنام مردم مظلوم شهر کمشچه رقم خورد.
گفته شده این جنگ ها هرشب یک میلیون پانصدهزار برای بیت المال هزینه داشته.
سوآل ما از شهردارتازه برکرسی نشسته وشورای شهرکمشچه اینه.
1.شماکه مدعی هستید برای حرمت خانواده داغداربرنامه رو تعطیل کردید,آیا شهادت امام رضا علیه السلام که گرچه به روایتی بود آیا حرمت نداشت حداقل موسیقی های تهوع آور را از برنامه حذف کنید؟
2.شما که برای مراسم ائمه علیهم السلام مدعی هستیدبودجه ای نداریم,هزینه این جشن ها راچگونه تامین می کنید؟
3.شما که کف زدن چند بچه را معیار نظر سنجی خود میدانید,چرا به مردم نمی گویید چه کسانی که موافق حذف هزینه این برنامه هستندودر عوض هزینه صدور پروانه ها راکاهش دهیم…تا مشخص شود مردم چه نظری دارند؟
4.گفته اید برای جلوگیری از افسردگی وخودکشی مردم این جشن ها رابرگزارمیکنیم.آیا در کشور جمهوری اسلامی ایران آمار خودکشی بالاتراست یا درجوامعی که این گونه برنامه ها را ازآنجا الگو گرفته اید؟
لطفا به مردم خدمت کنید,اگر وظایفتان را در قبال این مردم که شما را روی کار آورده اندانجام دادید هم مردم شاد خواهند بودهم افسرده نخواهندشد هم خود را نخواهند کشت.
علی جعفری کمشچه