اطلاعيه برگزاري اولین دوره انتخابات شورای توسعه و حمایت در سه سطح شهرستان ، استان و کشور منتشر شد.

به گزارش چشم برخوار؛ در راستاي اجراي ماده “شش” تصويب نامه شماره 67735/ت مورخ 6/6/95 هيات وزيران (موضوع آئين نامه اجرايي تاسيس و فعاليت سازمانهاي مردم نهاد) ، اولین دوره انتخابات شورای توسعه و حمایت طي روز سه شنبه تاريخ 28/8/98 در محل فرمانداري برخوار راس ساعت 9 صبح برگزار خواهد شد . بدينوسيله از نمايندگان سازمانهاي مردم نهاد داراي پروانه فعاليت از فرمانداري برخوار ، دعوت بعمل مي آيد بمنظور ثبت نام و دريافت كارت ورود به جلسه انتخابات ، به دبيرخانه سازمانهای مردم نهاد ذيربط مراجعه و به شرح ذيل اقدام نمايند .
الف : سازمانهايي كه متقاضي نامزدي انتخابات جهت تصدي سمت “نماينده سازمانهاي مردم نهاد در شورای توسعه و حمایت ” هستند ، مي بايست در خصوص معرفي و ثبت نام نماينده از تاريخ 13/07/98 لغايت 18/07/98 اقدام نمايند.
ب : سازمانهايي كه صرفا متقاضي شركت در جلسه انتخابات بمنظور راي دادن هستند ، مي توانند از تاريخ 13/07/98 لغايت 27/08/98 در خصوص معرفي و ثبت نام نماينده اقدام كنند .
*مدارك مورد نياز جهت صدور كارت ورودبه جلسه راي دهندگان و نامزدهاي انتخابات بشرح ذيل است :
1. تصوير پروانه فعاليت صادره از فرمانداري
2.تصوير آخرين آگهي روزنامه رسمي كشور مبني بر ثبت تغييرات هيات مديره سازمان مردم نهاد .
3.اصل صورتجلسه هيات مديره سازمان مردم نهاد مبني بر معرفي نماينده تام الاختيار جهت شركت در انتخابات (ممهوربه مهرسازمان مردم نهاد).
4.يك قطعه عكس 4× 3 براي نماينده
5.تصوير صفحه اول شناسنامه ، تصوير كارت پايان خدمت يا معافيت و تكميل فرم ثبت نام براي نامزدهاي انتخابات.
*لازم به ذكر است هر سازمان مردم نهاد صرفا مي تواند در خصوص معرفي يك نماينده اقدام نمايد و حضور نماينده جهت ثبت نام و دريافت كارت ورود به جلسه الزامي است .
*محل ثبت نام : دبير خانه سازمانهای مردم نهاد مستقر در فرمانداري برخوار

دبيرخانه سازمانهای مردم نهاد شهرستان برخوار