در اینکه نارسائیها و مشکلات اقتصادی، اجتماعی و… در عراق زیاد است و باید به شیوه معقول مطالبه وبه آن پاسخ موثر داده شودتردیدی وجودندارد

به گزارش برخوار؛ حسن داوری طی یادداشتی نوشت، در اینکه نارسائیها و مشکلات اقتصادی، اجتماعی و… در عراق زیاد است و باید به شیوه معقول مطالبه وبه آن پاسخ موثر داده شودتردیدی وجودندارد.اما نحوه ی مطالبه و انتخاب زمان تجمع مراسم جهانی اربعین سوال برانگیز وایجادحساسیت می کند.

شکی نیست این حرکت طراحی سازمانهای اطلاعاتی جبهه استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا، صهیونیسم، پردازش رسانه های مزدور غربی، عربی، سازماندهی عوامل بعثی، دلاروریالهای گاوهای شیرده منطقه ای و نیروهای میدانی غیر هوشمند عراقی است که بادهها واسطه موردسو استفاده قرارگرفته اندا.

ین حرکت ازروی استیصال وانفعال درمقابل سلسله پیروزیهای پیابی و شکوهمند جبهه انقلاب و مقاومت اسلامی است..ت

تحت تاثیر قراردادن مراسم و راهپیمایی بی نظیر اربعین حسینی که مقدمه تمدن سازی نوین اسلامی و نهضت جهان شمول مهدوی است هدف اصلی دشمن است.

با الحاق زمینی ایران، عراق، سوریه زمینه تحقق راهبرد طراحی امام راحل مبنی بر اینکه( راه قدس از کربلا می گدرد) فراهم ومقدمات محو و نابودی رژیم صهیونیستی مهیا شده است.

.بعضی سلبریتیهای کودن و مزدور دوکشور و جماعت نابالغ هوسباز تحت تاثیر آنها پیاده نظام این حرکت استکباری هستند.