رئیس جمهور باید بدانند که ایشان ریاست قوه مجریه نظام اسلامی است که با قبول قید اسلامی و ساز و کارهای قانونی آن مسولیت پذیرفته اید و باید در چهارچوب قانون اساسی آن رفتار نمایید نه خارج از تفکر اسلامی.

به گزارش چشم برخوار؛ حسن داوری طی یادداشتی نوشت: تعامل در لغت و اصطلاح یعنی با یکدیگر دادوستد کردن، هم افزایی و مشارکت و مساعدت همه جانبه بادوستآن همسو ودارای اهداف مشترک

تقابل یعنی رو در رو قرارگرفتن، مقابله کردن ، با تدبیر و برنامه رقیب ناهمسو و دشمن رادررسیدن به اهدافش به شکست کشاندن وناکام کردن.
جمهوری اسلامی تنها نظام سیاسی برآمده از انقلاب اسلامی فراگیر مردمی است که فرایند نظام سازی آن با بیشترین حد مشارکت مردمی ، همه پرسیهای شفاهی ، میدانی و مکتوب ( انتخابات) شکل گرفته است.

نظام اسلامی برخواسته از جهان بینی شفاف توحیدی، اصول ومبانی محکم اعتقادی، اخلاقی، فقهی وعملی است که تکلیف معتقدان به آن در تمامی زوایای زندگی فردی، اجتماعی، سیاسی….. درارتباط با دوست و دشمن تعریف دقیق و شفاف دارد.
آیا این مسایل بدیهی برای رئیس جمهور روشن نیست که هرازگاهی باطرح سوالات وشبهات بی جهت وبی مبنا موجبات زیر سوال بردن ثبات شخصیتی خود، ناپایداری فکری ویا بهره مندی ازازاغراض بدسیاسی و همسو با دشمن رادرذهنها متبادر می کند و گام اول افتخارآمیز چهل ساله انقلاب ودستاوردی بی نظیر آنرا زیر سوال می بردوخوراک سازی برای بیگانگان می کنند؟
رئیس جمهور باید بدانند که ایشان ریاست قوه مجریه نظام اسلامی است که با قبول قید اسلامی و ساز و کارهای قانونی آن مسولیت پذیرفته اید و باید در چهارچوب قانون اساسی آن رفتار نمایید نه خارج از تفکر اسلامی.