با وجود درآمدهای میلیاردی هنرمندان و خواننده ها، این طبقه از جامعه هنوز از پرداخت مالیات معاف هستند.

به گزارش چشم برخوار؛با وجود درآمدهای میلیاردی هنرمندان و خواننده ها، این طبقه از جامعه هنوز از پرداخت مالیات معاف هستند.

دانلود