دستگاههای اجرایی نظارتی،تشکلهای سیاسی و مردم سه ضلع مهم ونقش آفرین این فرایندهستند

به گزارش چشم برخوار؛ حسن داوری طی یادداشتی نوشت: دستگاههای اجرایی نظارتی،تشکلهای سیاسی و مردم سه ضلع مهم ونقش آفرین این فرایندهستند
در صورت انجام وظیفه دقیق قانونی،اخلاقی، وجدانی موجبات شکل گیری مجلسی که شایستگی رآس امور را داشته باشدفراهم می گردد.
هیاتهای اجرایی،نظارتی باانجام وظیفه قانونی ،توجه به رهنمودهای ولایت امر ومصالح ملی موارد ذیل را احراز می کنند
احرازصلاحیتهای شخصی،شخصیتی،سلامت فکری ، عدم وابستگی فکری،سیاسی ،نداشتن آلودگیهای سیاسی،اخلاقی،اقتصادی
، احراز داشتن حدواندازه های استانداردوتوانمندیهای لازم نمایندگی گام دوم این فرایند بدست تشکلهای سیاسی است که باید بستر و فرایند دستیابی به اصلح را فراهم کنند. که در قالب قدمهای ذیل امکان پذیر است
گرفتن روزمه شخصی، تحصیلی علمی،پژوهشی،اجرایی وتجربی داوطلبین.
از نگاه داو طلب ودرحیطه دانش وتخصص او،اهم مشکلات و معضلات کشورواستان بررسی شود 👌از نگاه او بصورت تخصصی راهکارهای رفع معضلات و اصلاح امورفوق دریافت شود.
در.گام چهارم مورد سوالات عمومی قرار گیردتااحاطه او برمسایل جاری کشور مشخص شود.
در گام آخر سوال شود درصورت ورود،ایده ها ،برنامه ها وراهیبردهای احتمالی شما چیست؟
درصورت امکان با حضور کارشناسان بین داوطلبان بصورت عمومی و تخصصی مناظره برگز ار شود
مردم فهیم وبا بصیرت ضلع سوم و مهم این روند هستند.
مردم باید بدانند انتخابات فرصت بی نظیر نقش آفرینی درتعیین سرنوشت فردی،شهری،ملی و جهانی مسلمین است.
رسیدن مردم به اصلح یا بابررسی وتحقیق شخصی حاصل می شود یااز طریق اعتمادبه آگاهان وتشکلها ی سیاسی
نوع انتخاب ما خواسته یا ناخواسته مارادرتمامی مواضع و عملکرد مثبت و منفی و تبعات آن شریک خواهدکرد.
پس بکوشیم با انتخاب نفرات اصلح و کارآمد سرنوشت عالی فردی،اجتماعی وباقیات الصالحات بزرگ را ایجاد کنیم.# فرایند واضلاع سه گانه انتخاب اصلح