تجمع اعتراضی دانشگاهیان امیرکبیر در گرامیداشت شهدای هواپیمای اوکراینی و دراعتراض به رفتار و شعارهای هنجارشکنانه علیه سردار بزرگ ایران شهید سلیمانی و نیروی سپاه.

به گزارش چشم برخوار؛ تجمع اعتراضی دانشگاهیان امیرکبیر در گرامیداشت شهدای هواپیمای اوکراینی و دراعتراض به رفتار و شعارهای هنجارشکنانه علیه سردار بزرگ ایران شهید سلیمانی و نیروی سپاه.

دانلود فیلم تجمع اعتراضی دانشجویان و طلاب امیرکبیر