فریادهای بلند مردم دستگرد برخوار، مشتی محکم بر دهان استکبار بود

به گزارش چشم برخوار؛فریادهای بلند مردم دستگرد برخوار، مشتی محکم بر دهان استکبار بود