لیست نهایی نامزدهای انتخاباتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعلام شد.

به گزارش چشم برخوار؛لیست نهایی نامزدهای انتخاباتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی

۱-حسینعلی حاجی۲-علی شانظری۳-احمدرضاشیروانی۴-امینه سادات طباطبایی۵-باقرحیدری۶-بهنام خدادوست۷-اسماعیل شاهنظری۸-مهدی نیرومند۹-سیدعلی حسینی۱۰-جهانشاه جهانگیری پور۱۱-علیرضاعبدالهی