حکم قضایی برای سه واحد آجر پزی متخلف آلوده کننده محیط زیست در شهرستان برخوار استان اصفهان صادر شد.

به گزارش چشم برخوار؛ سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان برخوار گفت: سه واحد اجر پزی متخلف آلوده کننده محیط زیست در شهرستان برخوار با تبدیل حبس به جزای نقدی به دلیل نداشتن سابقه کیفری به پرداخت بیست و یک میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس محکوم شدند.
محمد ولید مغربی افزود: هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی و محیط زیست شناخته شود بر اساس ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی ممنوع است و مرتکبان چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجاز شدیدتری نباشند به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد.
وی گفت: طبق قانون منظور از آلودگی محیط زیست شامل پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی، شیمیایی یا بیولوژیک آن را به‌طوری تغییر دهد که به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار یا ابنیه مضر باشد.