با پایان یافتن اخذ رأی از مردم در ساعت ۲ بامداد روز شنبه و اتمام شمارش آراء، نتایج شمارش آراء شورای اسلامی شهر در شهرستان برخوار از سوی فرماندار شهرستان اعلام شد.

به گزارش چشم برخوار؛با پایان یافتن اخذ رأی از مردم در ساعت ۲ بامداد روز شنبه و اتمام شمارش آراء، نتایج شمارش آراء شورای اسلامی شهر در شهرستان برخوار از سوی فرماندار شهرستان اعلام شد.

دولت آباد

۱- خانم اعظم طغياني دولت آبادی نام پدرحسن دارای ۳۲۵۸ رأی
۲- آقای محمدرضا رمضانيان دولت آبادی نام پدرمحمود دارای ۲۸۶۸ رأی
۳- آقای ناصر معيني کربكندی نام پدرحسينعلى دارای ۲۷۷۹ رأی
۴- آقای اصغر ملكي دولت آبادی نام پدرعباس دارای ۲۲۹۲ رأی
۵- آقای محمدعلي نريماني نام پدرمصطفي دارای ۲۲۶۱ رأی
۶- آقای حسين داوری نام پدرعلي دارای ۲۲۴۴ رأی
۷- آقای محسن داوری دولت آبادی نام پدرقدمعلي دارای ۲۲۳۹ رأی
۸- آقای حسن نريماني نام پدررمضان دارای ۲۱۲۳ رأی
۹- آقای رامين کثيری دولت آبادی نام پدرعلي دارای ۲۰۶۶ رأی
۱۰- آقای علي فتاحي دولت آبادی نام پدرحسن دارای ۱۹۰۶ رأی
۱۱- آقای مجتبي آقاجاني نام پدرعباسعلي دارای ۱۸۰۵ رأی
۱۲- آقای امير داوری نام پدرشكراله دارای ۱۵۰۱ رأی
۱۳- آقای رضا طغياني نام پدرعلي دارای ۱۴۶۳ رأی
۱۴- آقای قدرت اله عرب نام پدرعباس دارای ۱۴۵۹ رأی
۱۵- آقای سيدحسين حسيني دولت آبادی نام پدرسيد مرتضى دارای ۱۴۰۹ رأی
۱۶- آقای حسين داوری دولت آبادی نام پدرعلي دارای ۱۱۶۹ رأی
۱۷- آقای مجيد نريماني نام پدرمرتضي دارای ۱۰۰۶ رأی
۱۸- آقای رمضانعلي کمالي دولت آبادی نام پدرزين العابدين دارای ۷۰۹ رأی
۱۹- خانم سميه مقضي نام پدرباقر دارای ۷۰۸ رأی
۲۰- خانم آرزو محمدی دولت آبادی نام پدرعلي دارای ۶۳۴ رأی
۲۱- آقای عليرضا شهنام نام پدرمنصور دارای ۵۳۸ رأی
۲۲- آقای سيدهادی سهل آبادی نام پدرسيداکبر دارای ۵۱۰ رأی
۲۳- آقای حسين فتاحي نام پدرکريم دارای ۳۷۳ رأی
۲۴- آقای مهدی فتاحي دولت آبادی نام پدرمحمود دارای ۳۵۷ رأی
۲۵- آقای ناصر کمالي دولت آبادی نام پدرحسين دارای ۳۳۲ رأی
۲۶- آقای سيدعلي حسيني نام پدرسيدحسن دارای ۲۳۰ رأی
۲۷- آقای حميد غياث نام پدر رسول دارای ۴۶ رأی

حبیب آباد

۱- آقای حيدرعلي طالبي حبيب آبادی نام پدراسمعيل دارای ۱۲۴۷ رأی
۲- آقای عليرضا شريفي حبيب آبادی نام پدرمصطفي دارای ۱۰۵۵ رأی
۳- آقای مرتضي خاني حبيب آبادی نام پدرحسين دارای ۹۰۷ رأی
۴- خانم صديقه نظيفي حبيب آبادی نام پدرعباس دارای ۸۰۱ رأی
۵- آقای غلامعلي نيساني حبيب آبادی نام پدراسدالله دارای ۸۰۰ رأی
۶- آقای حسن نوربخش حبيب آبادی نام پدرحسين دارای ۷۱۰ رأی
۷- آقای ابراهيم خيری نام پدررضا دارای ۷۰۳ رأی
۸- آقای احمد محسني نام پدرمصطفي دارای ۶۳۵ رأی
۹- آقای هادی علي خاصي حبيب آبادی نام پدرمحمدعلي دارای ۵۳۴ رأی
۱۰- آقای جعفر نيساني حبيب آبادی نام پدرمحمدعلي دارای ۵۰۱ رأی
۱۱- آقای محمدرضا منصوری حبيب آبادی نام پدرقاسمعلي دارای ۴۳۴ رأی
۱۲- آقای مهدی کريمائي کله بستي نام پدرحسين دارای ۴۲۳ رأی
۱۳- خانم مريم محمودی نام پدرحسين دارای ۳۸۵ رأی
۱۴- خانم ريحانه نوربخش حبيب آبادی نام پدرمحمود دارای ۲۷۰ رأی

دستگرد

۱- خانم مرضيه ربيعي دستجردی نام پدراکبر دارای ۲۰۲۱ رأی
۲- آقای حسن ملائي دستجردی نام پدرحاجى اقا دارای ۱۷۴۲ رأی
۳- آقای سيدمحمد لقماني دستجردی نام پدرسيدحسين دارای ۱۴۰۱ رأی
۴- آقای روح اله نشمي دستجردی نام پدررمضان دارای ۱۲۰۹ رأی
۵- آقای عبدالحسين چيت ساز نام پدرمصطفي دارای ۱۰۲۲ رأی
۶- آقای حسن رجبي دستجردی نام پدرمحمود دارای ۹۵۳ رأی
۷- آقای بهنام صادقي نام پدرعلي دارای ۹۳۴ رأی
۸- آقای محمود عدالتي نيا نام پدررحمت اله دارای ۹۳۳ رأی
۹- آقای روح اله صادقي نام پدرمرتضي دارای ۸۲۵ رأی
۱۰- آقای مجتبي رفيعي نام پدرفضل اله دارای ۶۹۷ رأی
۱۱- خانم فاطمه شفيعي نام پدررمضانعلي دارای ۶۳۶ رأی
۱۲- آقای رحمت اله صادقي نام پدراصغر دارای ۵۳۸ رأی
۱۳- آقای ايرج بنائيان دستجردی نام پدررضا دارای ۵۳۲ رأی
۱۴- آقای سيدمحمدطاهر لقماني نام پدرسيدابوالفضل دارای ۴۸۷ رأی
۱۵- خانم فرزانه فروتن نام پدراصغر دارای ۲۹۳ رأی
۱۶- آقای احسان حميدی نام پدررضا دارای ۲۳۴ رأی
۱۷- آقای احسان فرودستان دستجردی نام پدراحمدرضا دارای ۱۸۴ رأی
۱۸- آقای جلال رجبيان نام پدراصغر دارای ۱۴۶ رأی

خورزوق

۱- آقای علي فتحي خرزوقي نام پدرابراهيم دارای ۲۵۰۸ رأی
۲- خانم كبری رحيمي نام پدررضا دارای ۲۴۹۴ رأی
۳- آقای علي احمدی نام پدرحسن دارای ۲۰۰۳ رأی
۴- آقای مهدی يارعلي نام پدرعلي محمد دارای ۱۷۷۹ رأی
۵- آقای مجتبي طالبي خرزوقي نام پدرحسين دارای ۱۷۱۰ رأی
۶- آقای سعيد اصلاني نام پدرحميدرضا دارای ۱۶۰۰ رأی
۷- آقای عليرضا گيوه چيان نام پدرعباس دارای ۱۴۸۱ رأی
۸- آقای مهدی محمدی نام پدرعباس دارای ۱۴۳۹ رأی
۹- آقای سيدجعفر جانقربان لاريڃه نام پدرسيدحبيب اله دارای ۱۴۳۸ رأی
۱۰- آقای حميد مهديان نام پدربهرام دارای ۱۲۸۹ رأی
۱۱- آقای سيدابوالفضل باقری نام پدرسيدحسن دارای ۱۱۲۰ رأی
۱۲- آقای حميد نجيمي کتايونڃه نام پدرمحمد دارای ۱۱۰۹ رأی
۱۳- آقای امراله ميرخاني دليگاني نام پدرحسين دارای ۹۴۷ رأی
۱۴- آقای سروش بابائي خرزوقي نام پدرقربانعلى دارای ۹۳۹ رأی
۱۵- آقای مرتضي اکبری نام پدرحسين علي دارای ۸۷۱ رأی
۱۶-آقای امين اسماعيلي نام پدرامراله دارای ۷۸۷ رأی
۱۷- خانم زهرا صابری خرزوقي نام پدرعلي دارای ۷۶۳ رأی
۱۸- آقای احمد سهي خرزوقي نام پدرمحمود دارای ۷۳۶ رأی
۱۹- خانم فاطمه بابائي خرزوقي نام پدرحسن دارای ۷۲۶ رأی
۲۰- آقای مهدی متين پور نام پدرحسن دارای ۶۲۳ رأی
۲۱- آقای اكبر صابری نام پدرحسن دارای ۵۴۴ رأی
۲۲- آقای حسين ناظمي نام پدرعلي دارای ۵۳۹ رأی
۲۳- خانم هاجر سيفي نام پدرمحمدرضا دارای ۳۴۲ رأی
۲۴- خانم حكيمه قاسمي دليگاني نام پدراکبر دارای ۲۰۹ رأی

شاپورآباد

۱- آقای حسين گل آقائي شاپورآبادی نام پدرحسين دارای ۹۶۵ رأی
۲- آقای حسن زين العابدين شاپورآبادی نام پدرنعمت اله دارای ۷۱۳ رأی
۳- آقای حسين رستمي نام پدرعلى اکبر دارای ۶۳۵ رأی
۴- آقای فريدون احمدی شاپورآبادی نام پدرعباس دارای ۵۳۱ رأی
۵- آقای محمدعلي ابوطالبي شاپورآبادی نام پدرحسن دارای ۵۰۲ رأی
۶- آقای عليرضا ابوطالبي شاپورآبادی نام پدرعباس دارای ۵۰۰ رأی
۷- آقای اكبر احمدی نام پدرنعمت الله دارای ۴۹۶ رأی
۸- آقای محمدحسين عابدی نام پدرمصيب دارای ۴۲۷ رأی
۹- خانم صفورا محمدزاده شاپورآبادی نام پدرمحمدعلي دارای ۴۲۱ رأی

کمشچه

۱- آقای کريم علي نقي نام پدرمحمود دارای ۹۵۸ رأی
۲- خانم طاهره زينعلي کمشڃه نام پدررحمت اله دارای ۷۴۵ رأی
۳- آقای مهدی سهيليان نام پدرعلي دارای ۵۴۹ رأی
۴- آقای احمد جعفری نام پدرمسيب دارای ۵۰۹ رأی
۵- آقای محمدجواد ملائي کمشڃه نام پدرعلي دارای ۵۰۷ رأی
۶- آقای رحيم جعفری نام پدرمسلم دارای ۴۷۴ رأی
۷- آقای اکبر جعفری کمشڃه نام پدرحسين دارای ۳۷۸ رأی
۸- آقای محمود آقابابائي نام پدرقاسم دارای ۳۱۹ رأی
۹- آقای محمدعلي جعفری کمشه چه نام پدراحمد دارای ۲۸۲ رأی
۱۰- آقای حسين ملائي نام پدرقاسم دارای ۲۱۱ رأی
۱۱- آقای محمدرضا جعفری کمشڃه نام پدراصغر دارای ۱۷۰ رأی
۱۲- آقای محمدعلي جعفری نام پدرمسيب دارای ۱۴۱ رأی
۱۳- آقای سجاد زينلي کمشڃه نام پدرعباس دارای ۱۱۷ رأی

سین

۱- آقای عليرضا قرباني سيني نام پدرحسن دارای ۱۱۴۶ رأی
۲- آقای احمد قرباني سيني نام پدرحسين دارای ۸۸۰ رأی
۳- آقای مهدی قرباني سيني نام پدرهوشنگ دارای ۸۰۱ رأی
۴- آقای حسن قرباني سيني نام پدرعلى دارای ۶۴۱ رأی
۵- آقای محمود عموئي نام پدرحسن دارای ۵۵۴ رأی
۶- آقای علي قرباني سيني نام پدراحمد دارای ۵۳۶ رأی

اينک در اجرای ماده ۵۲ قانون انتخابات شوراهای اسلامى کشور و ماده ۷۰ آيين نامه اجرايى انتخابات شوراهای اسلامى شهر و روستا، از تاريخ انتشار نتایج شمارش آراء به مدت دو روز هيئت اجرايى در محل فرمانداری آماده قبول شکايات انتخاباتى مى باشد.

شکاياتى قابل رسيدگى خواهد بود که مشخصات شاکى يا شاکيان شامل نام و نام خانوادگى، نام پدر، نشانى محل کار يا سکونت و امضای شاکى يا شاکيان را داشته باشد.

انتهای پیام/