یکی از طرح های جهاد کشاورزی برای مقابله با کم آبی در دشت بزرگ برخوار اجرای طرح های نوین آبیاری است.

به گزارش چشم برخوار؛مدیر جهاد کشاورزی برخوار گفت: دشت بزرگ برخوار، یکی از کانون های بحران کم آبی و فرونشست در استان اصفهان است که خسارت های زیادی را برای کشاورزان همراه داشته است.