در جلسه كارگروه آب،كشاورزي و منابع طبيعي، فرماندار برخوار بر اجرای تعدادی از طرح ها در شهرستان تأکید کرد.

به گزارش واحد رصد و بررسی فضای مجازی پایگاه خبری خبرما، قاسم زاده؛ فرماندار شهرستان برخوار در کارگروه آب، کشاورزی و منابع طبیعی بیان کرد: بارندگي هاي مناسب به لطف خداوند صورت گرفته است و اميدواريم كه اين بارندگي ها تداوم داشته باشد و به لطف خداوند شاهد برطرف شدن خشكسالي در منطقه باشيم.

وی در ادامه به تسریع روند اجرای برخی از فعالیت ها در شهرستان برخوار در جهت رفع مشکلات شهرستان به صورت زیر تأکید کرد:

1- هرچند كه منابع آبي زير زميني كم شده است و به بارش هاي بيشتري براي جبران نياز داريم. با توجه به مراجعه كشاورزان به فرمانداري لازم است در بخش حبيب اباد و دولت اباد با تشكيل جلسه و دعوت از كشاورزان در اين دو محل مشكلات آنان بررسي شود.

2- جهاد كشاورزي موضوع احداث اطاق كارگري را با توجه به رعايت قوانين به شكل قابل قبول پيگيري و مرتفع کند و در صورت امكان اين قضيه به صورت عمومي براي هر چاه لحاظ شود.

3- مبلغ 700ميليون تومان براي جبران خشكسالي به شهرستان تخصيص يافته است كه اين مبلغ با توجه به شاخص هاي در نظر گرفته استان بوده است. پيگيري هاي لازم براي افزايش اين اعتبار از طريق فرمانداري و نماينده مردم در مجلس صورت گرفته است، ولي درحال حاضر اين مبلغ حتمي است. با توجه به تاكيد استان اين اعتبار به طرح هاي عمومي و عمراني در بخش كشاورزي و منابع آبي هزينه شود.