خبرما: 52336 همراه اول …. کد مربوطه به 8989ارسال شودبهمن خونین جاویدان 3 گروه کر       52335 بهمن خونین جاویدان 2 گروه کر       52334 بهمن خونین جاویدان گروه کر       52333 ننگ به نیرنگ تو گروه کر     52332 الله الله تو پناهی گروه کر     […]

خبرما:

52336 همراه اول …. کد مربوطه به 8989ارسال شودبهمن خونین جاویدان 3 گروه کر      
52335 بهمن خونین جاویدان 2 گروه کر      
52334 بهمن خونین جاویدان گروه کر      
52333 ننگ به نیرنگ تو گروه کر    
52332 الله الله تو پناهی گروه کر    
52331 الله الله الله گروه کر    
52330 شعر انقلاب (آقاسی) گروه کر      
52329 آب زنید راه را محمود علیقلی
52342 خجسته باد این پیروزی محمد گلریز      
52341 هوا دلپذیر شد گروه کر      
52340 بهاران خجسته باد گروه کر      
52339 بوی گل سوسن و یاسمن گروه کر      
52338 بت نگویید، شکستیم گروه کر      
52337 به لاله در خون خفته2 گروه کر


 
کد های ایرانسل                         کد مورد نظر را به شماره ۷۵۷۵ اپیامک کنید.
 

بوی گل و سوسن و یاسمن آید

٢٢١٣٠۵

روزبه نعمت اللهی – ایران ۱

۵۵١٢۶۶

آمریکا ننگ به نیرنگ تو

۴۴١۶٢٩

رویگردی- ایران ایران

۱۳۰۹۲۲

بیژنی- دوباره میسازمت وطن

۴۴۱۶۷۲

فجر

۳۳۱۹۴۶

هوا دلپذیر شد

۲۲۱۳۰۷

الله الله تو پناهی

۶۶۱۴۰۶

 

سرود دانش آموزی – وارث هزار فریاد

۵۵۱۷۵۴

سرود دانش آموزی – پرنده وار

۵۵۱۷۴۶

سرود دانش آموزی – خدا یکی، ایمان یکی

۵۵۱۷۵۸

سرود دانش آموزی – یک بار دیگر

۵۵۱۷۴۹

سرود دانش آموزی – هم صدا شویم

۵۵۱۷۵۲

سرود دانش آموزی – دین انسان ساز

۵۵۱۷۵۱

سرود دانش آموزی – شوق پروا

۵۵۱۷۴۷

سرود دانش آموزی – شهیدا

۵۵۱۷۵۶

سرود دانش آموزی – مژده ظفر

۵۵۱۷۵۹

سرود دانش آموزی – کاخ ستمکاران

۵۵۱۷۵۳

سرود دانش آموزی – تو ای طلیعه ی سحر

۵۵۱۷۵۷

سرود دانش آموزی – بهمن سر آغاز رهایی

۵۵۱۷۴۰

سرود دانش آموزی – مظهر شجاعت

۵۵۱۷۴۵

سرود دانش آموزی – برخیزید

۵۵۱۷۵۰

سرود دانش آموزی – فجر جاوید

۵۵۱۷۴۲

سرود دانش آموزی – ای عالم افروز

۵۵۱۷۴۱

سرود دانش آموزی – معمار حرم

۵۵۱۷۵۵

سرود دانش آموزی – خورشید آزادی

۵۵۱۷۴۴

سرود دانش آموزی – آمد از کناره هی نور

۵۵۱۷۳۹

سرود دانش آموزی – قاب عکسی از امام

۵۵۱۷۴۳

سرود دانش آموزی – یار آمد

۵۵۱۷۴۸

اقتباسی – الله الله تو پناهی

۶۶١۴٠۶

اقتباسی – الله اکبر

۶۶١۴٠٧

اقتباسی – ارمغان

۶۶١۴٠٨

اقتباسی – ارتش

۶۶١۴٠٩

اقتباسی – هم وطن

۶۶١۴١١

اقتباسی – حرف امام

۶۶١۴١٢

اقتباسی – ژاله خون شد

۶۶١۴١٣

اقتباسی – خدا یکی

۶۶١۴١۴

اقتباسی – سفر مبارک

۶۶١۴١۵

اقتباسی – شهیدان

۶۶١۴١٧

رضا رویگری – ایران ایران قطعه

٢٢١٣٠٩