تصاویر زیر منتخبی از عکس هایی ست که رسانه های دنیا از مراسم افطار روزه داران در کشورهای مختلف به تصویر کشیده اند.

به گزارش خبرما:همه ساله در ماه مبارک رمضان، مراسم افطار مسلمانان مورد توجه رسانه های مسلمان و غیر مسلمان بوده است. تصاویر زیر منتخبی از عکس هایی ست که رسانه های دنیا از مراسم افطار روزه داران در کشورهای مختلف به تصویر کشیده اند.

7777777 65656565 88888888888 777777777777 8888888888888 55555555555555