این جلسه روز گذشته در فرمانداری برخوار برای پیگیری 7 مورد دستور کار شروع شد.

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری شهرستان برخوار؛ «خبرما»، این جلسه روز گذشته در فرمانداری برخوار راس ساعت 5/7 صبح  با حضور عبدانی؛ فرماندار برخوار، نمایندگان ادارات کل هواشناسی، بحران، آب منطقه ای شرکت آبفا و مدیران ادارات شهرستان عضو کارگروه و نمایندگان دامداران کشاورزان، خبرگان کشاورزی، انجمن حمایتی و اصناف کشاورزی برای پیگیری 7 مورد دستور کار شروع شد که پس از بحث و بررسی و اظهار نظر اعضاء، یازده مورد به تصویب رسید و برای اقدام و پیگیری طی صورت جلسه به اعضاء ارسال خواهد شد.