برآنیم در پایان دوره چهار ساله، پروژه ای را نیمه تمام باقی نگذاریم

شهردار دولت آباد گفت: با همکاری همکارانم در شهرداری و سیاستگزاری شورای شهر،30 پروژه عمرانی فعال در شهر دولت آباد داریم که7 میلیارد تومان اعتبار برای احداث پروژه ها در نظر گرفته شده است.