آشنایی با لغات گز برخوار

چشم برخوار به نقل از وبلاگ گلبانگ گز:

لغات گزی(19):

اِژیر،ئی ژیر(izhir): زیبا ، قشنگ، خوب ، درزبان فارسی تبدیل به هَژیر شده است.

اِژیربُومُون(izhir bomun) : خوب و زیبا بودن

اِژیری(izhiri): خوبی، زیبائی

اِس پارَئَه (es pAra a): سقوط کرده

اِس پاراموُن(espArA mun) : سقوط کردن

اِس پارِه (es pAre): پاره خشت

اِس سَئَه (es sa a): ایستاده

اِس سا(es sa) : نهاده بوده

اِس سارِه روُشنا (es sAre rushna): ستاره روشن

اِس ساره، اِستارِه (es sAre): ستاره

اِس ساموُن (es sAmun): نهاده بودن ، وجودچیزی درجایی

اَسباب دَس بُومُون(asbAb das bomun): مورد تمسخرو تحقیر قرارگرفتن اسباب در عربی وفارسی ، جمع سبب است،(دراصطلاحات نیز آورده شده است )

اِسبُل (esbol): طحال

اُِسبُِو (esbe): سفید

اِسپارت (espArt): سپردن

اِسپارتا (espArta): سفارش کردن

اِسپارتامُون (espArtAmun): سفارش کردن، سپردن

اِسپارتِه ، اِسپارِش کَرته (espArto): سپرده

اِسپارِش کَرت (espAresh kart): سفارش کردن

اِسپارِش(espAresh): سفارش ، توصیه

اِسپارِشا (espAreshA): سفارش ها ، وصایا

اِسپِناغ، اِسبِناغ(espenAgh): اسفناج