مقرر شده است با توجه به تاکیدات قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مبنی بر تامین ۱۰۰درصد هزینه بهداشتی و درمانی خانواده شاهد، جانبازان، آزادگان و افراد تحت تکفل آنان توسط دولت، در اسرع وقت نسبت به تامین و پرداخت مبلغ مذکور از سرجمع اعتبارات دستگاه ها اقدام کنند.

به گزارش خبرما، بر اساس ابلاغیه روزهای اخیر یک مسئول مهم اجرایی به همه وزارتخانه ها و سازمان ها، مقرر شده است با توجه به تاکیدات قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مبنی بر تامین ۱۰۰درصد هزینه بهداشتی و درمانی خانواده شاهد، جانبازان، آزادگان و افراد تحت تکفل آنان توسط دولت، در اسرع وقت نسبت به تامین و پرداخت مبلغ مذکور از سرجمع اعتبارات دستگاه ها اقدام کنند.

مشرق