صاحبان صنایع دوسوم پرسنل خود را اخراج کرده اند/ صنعت گران برای توافق ب...

حاجی دلیگانی در رابطه با عدم علاقه سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در سطح استان اصفهان، گفت: قانون گذار راهکارهایی را برای برون رفت از مشکلات تعبیه کرده، اما مدیران استان سعی می کنند جنبه سخت گیرانه را...