صیغه عقد ازدواج احمد توسط مقام معظم رهبری و در بیت ایشان جاری شد...

شهید احمد آتش دست در دوران دبیرستان با حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب آشنا شد و به عنوان شاگرد در محضر ایشان تلمذ می کرد و سال ها بعد صیغه عقد ازدواج وی توسط مقام معظم رهبری و در بیت ایشان ج...