مِزون و آرایشگاه یا تبلیغات برای شورای شهر!؟...

برخی از تبلیغات انگار آرایش جوانی و زیبایی بیشتر از تخصص و توانایی ملاک تبلیغ بوده، به شکلی که با دیدن برخی از تبلیغات کاندیداها انسان به یاد تبیلغات مزون‌ها و کاتالوگ های تبلیغی آرایش و لباس می‌افتد...