امام حسین (ع) نهیب زد یا مذاکره کرد؟

این که عده ای برای اغراض سیاسی و دشمن پذیر خود امام حسین (ع) را قربانی اهداف خود کنند؛ بزرگ ترین خیانت به نظام و به فرهنگ عاشورا است، این افراد برای این که بتوانند امتیاز دوباره به دشمن بدهند از هر ب...

طرح آمریکایی جداسازی سپاه از بدنه ملت از پیش شکست‌خورده است...

حاجی دلیگانی با بیان اینکه مردم ایران سپاه را از بدنه خود می‌دانند و نه منفک از خود، تصریح کرد: آمریکایی ها به دنبال اجرا و اشاعه طرح جداسازی سپاه از ایران هستند ولی باید بدانند که این طرحشان از همین...