شهرستان برخوار با ۳۳ هزار بیمه شده درمانگاه تامین اجتماعی ندارد...

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: شهرستان برخوار با بیش از ۱۱۰ هزار نفر جمعیت و ۳۳ هزار بیمه شده درمانگاه تامین اجتماعی ندارد با توجه به حمایت خیران و ساخت درمانگاه تامین اجتماعی نیازمند راه اندازی ...