پیگیری و احداث ۳ باب کتابخانه توسط شهرداری دولت آباد...

دومین جلسه انجمن و کمیته نهضت مطالعه مفید شهرستان برخوار چهارم آبان ماه برگزار شد و علیرضا اطهری فر؛ شهردار جدید دولت آباد برخوار در خصوص احداث کتابخانه مرکزی شهرستان، تکمیل کتابخانه محله کربکند و ت...