نگاهی به مشکل مسجد جامع شهر گز برخوار

خبرما: طرح بازسازی جلو مسجد جامع شهر گز برخوار (شامل احیا بازارچه قدیمی و بدنه سازی وکف سازی مناسب با بنا) در سال های قبل به دلیل نارضایتی چند تن از مغازه داران این محل به طورکلی تغییر یافت و بعد از ...