صنایع دستی برخوار مستلزم برندسازی است/ افتتاح مجموعه گردشگری در محدود...

فصیحی گفت: بسیاری از تولیدات و صنایع دستی شهرستان برخوار به دلیل مجاور بودن آن با شهر اصفهان به نام اصفهان تمام می شود و سعی ما بر این است که بتوانیم این هنرهایی که به نام شهرستان است را بیشتر برندسا...