مهمترین درخواست کشاورزان زعفران و زرشک؛ برندسازی زعفران برخوار است/از ...

کشاورز زعفران گفت: مهم ترین درخواست کشاورزان زعفران و زرشک؛ برندسازی زعفران برخوار است؛ چرا که در صورت بسته بندی مناسب این محصول و تبلیغات گسترده توان آن را داریم که زعفران کل استان را با قیمتی مناست...

راه اندازی یک واحد بیوگاز در برخوار برای استفاده از کود تولیدی واحدهای...

 اولین جلسه هماهنگی اجرای طرح نیروگاه بیوگاز از فاضلاب و کود تولیدی واحدهای دامپروری شهرستان برگزار و مقرر شد یک واحد بیوگاز برای استفاده از 500 تن کود تولیدی روزانه واحدهای دامپروری در شهرستان جانما...