دکتر منصوری حبیب آبادی: خواب عمیق انگیزه در چشمان جوانان شهر ما، زمان ...

دکتر منصوری تاکید کرد: مسئولین فرهنگی چاره ای بیندیشند. نیاز به ایجاد بستری گسترده در بین نوجوانان و جوانان است و آنگاه است که خواندن از تلاش های و موفقیت های دیگران بسیار موثر واقع خواهد شد و در جهت...