طرح دانشجوی مخترع دانشگاه پیام نور دولت آباد، در نمایشگاه همت دو برگزی...

طرح برگزیده سید کمال مرتضوی به نمایشگاه توانمندی های همت دو طراحی و ساخت سیستم رانش سطحی با فن آوری نیمه مغروق و گریز از مرکز این طرح از بین ده ها طرح ارائه شده از سراسر اصفهان برگزیده شد....

تفاهم دانشگاه آزاد و منطقه صنعتی دولت آباد در بکارگیری دانشجویان...

کاظمی با اشاره با همکاری میان دانشگاه وصنعت گفت: « درسال گذشته دو جلسه مشترک با اعضای هیات امنای منطقه صنعتی دولت آباد برگزار شد و مقرر گردید در زمینه به کارگیری دانشجویان برای کاراموزشی و پروژه های ...

انتخاب افراد اصلح برای شورای شهر مهم ترین موضوع پیش رو است...

محمودآبادی انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا را با اهمیت قلمداد کرد وتصریح کرد: «شورای اسلامی شهر بسیاری از اختیارات برای صرف هزینه ها و بودجه شهرداری ها را در اختیار دارند که اگر درست انتخاب نشوند م...