افزایش تعداد رشته های دانشگاه آزاد دولت آباد به ۴۱ رشته...

کاظمی گفت: دانشگاه آزاد دولت آباد با بیش از 3500 نفر دانشجو و امکانات و زیرساخت های آموزشی، پژوهشی مناسب گام هاي موثري در راستاي توسعه رشته‌های جدید برداشته که با مصوبات اخیر، تعداد رشته های اين واحد...