بررسی مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر دستگرد برخوار در جلسه شو...

گزارش مغایرت اساسی شهر دستگرد موضوع الحاق به محدوده شهری در هفتمین جلسه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در سالجاری مطرح و پس از بحث و تبادل نظر اعضا، مقرر شد تا طرح فوق باردیگر به کمیته فنی شورا رف...

توضیحات رییس اداره آب برخوار در خصوص اجرای خط لوله آبرسانی از مسیر کمر...

شهردستگرد از خط آبرسانی 600 مشترک باشهرخورزوق تامین آب می گردد ونیازی به انتقال آب از شهردولت آباد ندارد لذا خط لوله آبرسانی که درحال اجرا هست برای تامین آب و افزایش فشارآب قسمتهای شمالی شهر دولت آبا...

گله مردم ایران از مبهم بودن پیشنهادات اروپا در جلسه ایران با ۴+۱/ بهتر...

امام جمعه دستگرد تاکید کرد: وقتی آن ها دبه کرده اند، ما نیز باید بسته ارائه می دادیم، بنا بر این بهترین راهی که به نظر می رسد و از نظر حقوقی اشکالی هم ندارد این است که مسئولان ما از این برجامی که طبق...