۹ قسم از عبادت طلب روزی حلال است

امام جمعه دستگرد گفت: پیغمبر اکرم (ص) فرمودند: عبادت 10 قسم است که 9 قسم عبادت طلب روزی حلال است یعنی اگر کسی تمام همتش این باشد که نان حلال به خانه ببرد، دروغ نگوید، کم کاری نکند،طبق فرموده پیغمبر ...

تفکر شیرازی، آن روی سکه داعش است

امام جمعه دستگرد گفت: تکفیری های اهل سنت و داعش به جای اینکه اولویت اول خودشان را اسرائیل بدانند که قرآن دشمن بودن آن را تصریح فرموده، تفکرشان این است که اول با شیعه مبارزه کنند و بعد به سراغ اسرائی...