تلاوت قرآن باعث زدودن زنگار دل است/تلاوت قرآن و انفاق، محبوب حضرت فاطم...

امام جمعه دستگرد گفت: تلاوت قرآن ایمان انسان را بارور می کند، این ایمان رشد پیدا می کند، زنگار دل را می زداید چون دل و جان ما زنگار می گیرد و راه زدودن زنگار دل تلاوت قرآن است، قران راهنمای انسان در...

گسترش خوی اشرافی گری و نادیده گرفتن محرومان ما را دچار ارتجاع می کند...

امام جمعه دستگرد گفت: اگر مسئولان به جای ساده زیستی به طرف اشرافی گری، به جای توجه به قشر مستضعف به سمت توجه به قشر مرفه جامعه بروند، این حرکت، حرکت به سمت ارتجاع است و ارتجاع یعنی بازگشتن به قبل از ...