بازدید معاونت محترم آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان از برخو...

روزچهارشنبه مورخ 27/9/92، خانم باجلان معاونت محترم آموزش دوره ی ابتدایی در جلسه مدیران دوره ابتدایی آموزش و پرورش شهرستان برخواردر محل آموزشگاه شهید عباس کرمی شهر دستگرد شرف حضور پیدا کرد....