واقعه نهم ربیع استناد تاریخی ندارد / جریان افراطی شیعه لندنی به اسم تش...

یکی از ایام افراطی و صد در صد غلط، همین ایام ربیع الاول است که برخی از آن به عیدالزهرا تعبیر می کنند. به استناد شواهد تاریخی این روز در مبنا غلط است و اصلاً زمان کشته شدن خلیفه دوم در این تاریخ نبوده...