حمله جوانان عراق به کنسولگری ایران، حربه آمریکا برای افزایش تحریم ها ب...

امام جمعه دولت آباد گفت: یکی از کشورهای مهمی که می تواند تحریم ها را بی اثر کند عراق است، بنا بر این دشمن می خواهد بین دو کشور اختلاف بیندازد تا این روابط دچار مشکل شود و از این جهت هم به تحریم کمک ک...