photo_2017-01-16_23-07-35

شوراهای دانش آموزی بستر ساز مشارکت اجتماعی نسل های آینده کشور...

تاجمیری گفت: شوراهای دانش آموزی می تواند زمینه ساز مشارکت و جامعه پذیری اجتماعی، توانمند سازی دانش آموزان و تقویت مسئولیت پذیری در آنان باشد و ایفای نقش مشورتی و اجرایی در قالب این شورا زمینه ساز تقو...