برخی از نارضایتی های مردم به خاطر سیاه نمایی ها است/علت اصلی نوسانات ق...

امام جمعه دولت آباد گفت: مقام معظّم رهبری ایستاده و این قدرت به واسطه زحمات و ایستادگی به وجود آمده است که اینها را باید جوان ها بدانند و اگر اغتشاشات و بعضی از نارضایتی ها را می بینیم به خاطر سیاه ن...