تکریم ارباب رجوع و وظیفه محوری، راه های پیشبرد اهداف آموزش و پرورش+ تص...

زارعان مدیریت سیستمی به جای مدیریت جزیره ای، همدلی و تعامل با یکدیگر، تکریم ارباب رجوع، وظیفه محوری، اخلاق محوری، انضباط کاری، تعامل سازنده با همه نهادها، توجه به امور پرورشی و آموزشی را به عنوان راه...