ارتباط زکات با تطهیر روح انسان

آقامیری گفت: دنیا هدف نیست، وسیله و ابزار است و قرآن هم کتاب راهنمای ما است؛ بنا بر این وقتی پولی را انفاق می کنیم یعنی از دنیای خودمان انفاق می کنیم و تلاش برای رهایی از دنیا و دنیاگرایی می کنیم، کس...

صداقت، راه برون رفت از چالش های اجتماعی/حضرت زهرا (س) برای جوان امروز ...

ارزانی گفت: گر به دنبال برون رفت از چالش های اجتماعی هستیم بهترین راهکار تبعیت از حضرت زهرا (س) است، بهترین راهکار، صداقت است یعنی گفتار، رفتار و اندیشه ما هماهنگ باشد که حضرت زهرا مصداق بارز صدیقین ...