آشنایی با برخی از مشاهیر حبیب آباد برخوار...

خبرما: رشیدالدین‌ وطواط نخستین‌بار رشیدالدین‌ وطواط (د ۵۷۳ق‌/۱۱۷۷م‌)، با نگارش‌ لطایف‌ الامثال‌ وطرایف‌ الاقوال‌، به‌ درخواست‌ قطب‌الدین‌ محمد خوارزمشاه‌ (حک ۴۹۱-۵۲۱ق‌) گردآوری‌ مثل‌ را آغاز کرد. از ...