بازدید بانوان شاغل اداره کل ارشاد استان از اماکن تاریخی و کارگاههای صن...

بانوان کارمند اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان از نانوایی سنتی کمشچه، برج کبوتر شاپور آباد، کارگاه فرهنگ و تمدن منطقه صنعتی دولت آباد، کارگاه فیروزه کوبی روی مس، کارگاه خاتم کوبی روی مس، کا...