بایدها و نبایدها مخصوص همسران

حجت الاسلام فاضلی یکی از راه های نداشتن ترس را تکیه به وعده های الهی عنوان کرد و گفت: مرد باید نترسد و زن از این که دامنش به گتاه آلوده نشود بترسد، مرد باید خسیس نباشد ولی زن نسبت به اموال مرد خسیس ب...