رئیس جمهور باید برای مردم سنگ تمام بگذارد/ به کسی رأی بدهید که دردمند ...

طاهری خورزوقی گفت: اگر چه مردم نباید توقع زیادی از نامزدهای انتخاباتی در خصوص حل همه مشکلات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی داشته باشند اما یک نامزد انتخاباتی نیز باید برنامه مدون و عملیاتی برای حل معضلات ...