فراخوان دانشگاه سپهر خورزوق

بسیج دانشجویی دانشگاه سپهر در نظر دارد، سالنامه و تقویمی ویژه ی اردوی جهادی تهیه کرده و آن را در اختیار سایر دانشگاه ها، دفاتر بسیج و پایگاه ها قرار دهد. ...