پست برق سیار در شهرک صنعتی کمشچه و دستگاه ترانسفور ماتور ۱۰۰کاواو در ب...

مدیر امور برق شهرستان برخوار: راه اندازی این پست برق سیار در شهرک صنعتی کمشچه سبب پایداری شبکه های برق رسانی، ایجاد ظرفیت های جدید، رفع افت ولتاژ، و کاهش بار 600 آمپری از پست برق دولت آباد شده است....