فردا/ بازدید مدیر عامل شهرک های صنعتی ایران از ناحیه صنعتی کمشچه...

بازدید از ناحیه صنعتی کمشچه، شهرک صنعتی محمود آباد، شهرک صنعتی مورچه خورت، شهرک صنعتی بزرگ شمال و شهرک فناوری از جمله برنامه های سفر مدیر عامل شهرک های صنعتی ایران به منطقه برخوار و شاهین شهر و میمه ...