گروه جهادی شهید مطهری برخوار، یکی از فعال‌ترین گروه‌های جهادی استان/پا...

گروه جهادی شهید مطهری از ناحیه برخوار، محله امامزاده نرمی دولت آباد، یکی از فعال‌ترین گروه‌های جهادی استان است که چندین سال است از فیض خدمت به محرومین برخوردار می‌شوند و امسال نیز برای این فعالت‌های ...